همه مطالب : اداری

1397-08-27 13:20

ارزیابی ادواری هیئت بورد تخصصی چشم پزشکی وزارت بهداشت از گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیئت بورد تخصصی چشم پزشکی وزارت بهداشت وضعیت آموزش دستیاری در گروه چشم پزشکی دانشگاه و بیمارستان فارابی  را ارزیابی کردند.

صفحات