همه مطالب : اداری

1396-12-03 09:24
توسط هیات عالی جذب؛

میزان امتیازات برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی اعلام شد

میزان امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعلام شد.

1396-10-25 13:50
در کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی عنوان شد ؛

خطرات زیست محیطی ظروف یک بار مصرف فلزی

1396-10-23 13:55
در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان بررسی شد؛

گزارش عملکرد واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان فارابی

صفحات