همه مطالب : آموزشی

1397-09-15 14:14

برگزاری بازآموزی مدون رتین در بیمارستان فارابی

گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه بازآموزی مدون با عنوان  (Current Concepts in Retinal and Neuroretinal Vascular Disorders Diagnosis & Managment ) را برگزار کرد.

1397-09-10 11:21
دومین جلسه از دوره مراقبت های پرستاری در اورژانس چشم پزشکی؛

آشنایی پرستاران اورژانس بیمارستان فارابی با الزامات اعتباربخشی

صفحات