همه مطالب : آموزشی

1398-10-07 10:58

کارگاه ضرورت و چالش های تعالی در رفتار حرفه ای در بیمارستان فارابی برگزار شد

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی با همکاری بیمارستان فارابی اقدام به برگزاری کارگاه ضرورت و چالش های تعالی در رفتار حرفه ای برای اعضای هیئت علمی این بیمارستان کرد. 

صفحات