کمیته ها

1393-10-29 12:11

برگزاری کمیته تکریم ارباب‌رجوع و بازاریابی در بیمارستان فارابی

روابط عمومی  بیمارستان فارابی: علیاری مدیر بیمارستان فارابی در جلسه کمیته تکریم ارباب‌رجوع و بازاریابی بر لزوم پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه تأکید کرد. 

1393-10-29 11:45

کمیته بحران، بلایا و تریاژ با موضوع مانور میدانی زلزله در بیمارستان فارابی برگزار شد

روابط عمومی بیمارستان فارابی : در کمیته بحران، بلایا و تریاژ بیمارستان فارابی زمان برگزاری مانور میدانی زلزله تعیین شد.

1393-10-28 13:38

برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار بیمارستان فارابی

روابط عمومی بیمارستان فارابی : بر اساس مصوبه کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار بیمارستان فارابی تا پایان سال 93 معاینات دوره‌ای کارکنان واحدهای خدمات و تأسیسات انجام خواهد شد.

1393-10-28 12:59

کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی برگزار شد

روابط عمومی بیمارستان فارابی: برای کاهش زباله‌های عفونی در بیمارستان فارابی برای سال آتی برنامه عملیاتی تدوین خواهد شد.

صفحات