همه مطالب : کمیته ها

2020-08-02 10:39

جلسه مرداد99 کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی برگزار شد

در جلسه مجازی کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی، نتايج رضايت ‌سنجي بيمار/ همراه و آمار شکایات این مرکز در سه ماهه اول سال 99 ارائه شد.

2020-07-29 13:27

جلسه مرداد ماه 99 کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان فارابی به صورت مجازی برگزار شد

در جلسه مجازی کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان فارابی،  نتايج رضايت ‌سنجي بيمار/ همراه و گزارش پايش شاخص‌هاي كليدي عملکرد، برنامه عملياتي و بهبود كيفيت این مرکز در فصل بهار سال 99 ارائه شد. 

2020-07-13 09:27

عملکرد فصل بهار 99 واحد بهداشت محیط بیمارستان فارابی بررسی شد

در جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی بر نظارت بر اجرای دستورالعمل های مهار کووید -19 تاکید شد.

2020-07-08 09:16

جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی برگزار شد

گزارش عملکرد واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی در جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی این مرکز بررسی شد.

2020-07-01 11:53

جلسه تیرماه 99 کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان فارابی برگزار شد

گزارش عملکرد واحد بهبود کیفیت بیمارستان فارابی، در جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت این مرکز ارائه شد.

2020-06-28 09:57

اولین جلسه کمیته اخلاق بالینی بیمارستان فارابی در سال 1399 برگزار شد

آیین نامه کشوری کمیته های اخلاق بالینی در جلسه تیرماه 99 کمیته اخلاق بیمارستان فارابی بررسی شد.

2020-06-27 11:10

اولین جلسه کمیته اورژانس بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

گزارش اقدامات جاری مواجهه با کرونا در جلسه تیرماه 99 کمیته اورژانس بیمارستان فارابی ارائه شد. 

2020-06-24 12:09

سومین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

رییس بیمارستان فارابی در جلسه تیرماه 99 کمیته مدیریت اطلاعات سلامت این مرکز بر اصلاح فرآیند تهیه لیست  عمل جراحی و تعیین تکلیف پرونده های کنسل شده تاکید کرد.

2020-06-10 09:50

کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی برگزار شد

گزارش تحلیلی میزان ثبت درخواست تعمیر تجهیزات در سامانه PMQ در جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی  بررسی شد. 

2020-06-08 11:10

اولین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی اقدامات کنترلی سلامت شغلی در زمان در همه گیری کووید - 19 بررسی شد.

2020-06-08 10:20

برگزاری جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی

برنامه های پیشنهادی حوزه مدیریت بحران بیمارستان فارابی در سال 99 در جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای این مرکز معرفی شد.

2020-02-25 13:51

در جلسه کمیته ایمنی بیمار بیمارستان فارابی موضوع بیماری کووید-19 بررسی شد

با حضور رییس بیمارستان فارابی گزارش اخرین اقدامات انجام شده برای مدیریت بحران کووید-19 در جلسه کمیته ایمنی بیمار این مرکز ارائه شد.

2020-02-23 12:16

بررسی راه های مقابله با کووید-19 درجلسه کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی

با حضور رییس بیمارستان فارابی، راه های مقابله با بحران کووید 19 (کرونا ویروس 2019) در جلسه کمیته کنترل عفونت این مرکز بررسی شد.

2020-02-10 12:44

جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی برگزار شد

درس آموخته های مانورعملیاتی سوم بهمن در جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی بررسی شد.

2020-01-20 12:58

جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی برگزار شد

سناریوی تمرین عملیاتی سالانه بیمارستان فارابی در جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای این مرکز بازخوانی شد.

صفحات