همه مطالب : کمیته ها

1398-10-30 12:58

جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی برگزار شد

سناریوی تمرین عملیاتی سالانه بیمارستان فارابی در جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای این مرکز بازخوانی شد.

1398-10-17 12:30

برگزاری جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی

در جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی بر مدیریت مصرف دارو در اتاق های عمل و بخش ها تاکید شد.

1398-10-07 13:51

جلسه کمیته اورژانس بیمارستان فارابی برگزار شد

نتایج خودارزیابی سنجه های اعتبار بخشی درجلسه کمیته اورژانس، تعیین تکلیف و تریاژ بیمارستان فارابی بررسی شد.

1398-09-25 10:16

جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی برگزار شد

در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی استاندارد های اعتبار بخشی مربوط به  نظارت بر عوامل بیولوژیکی محیط کار و وسایل حفاظت فردی کارکنان بررسی شد. 

1398-09-18 11:44

برگزاری جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی با موضوع «مانور عملیاتی آتش سوزی در بخش ICU» برگزار شد.

1398-09-17 11:03

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی برگزار شد

پیش نویس دستورالعمل روش اطلاع رسانی خبر ناگوار در جلسه کمیته اخلاق پزشکی و  رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی بررسی شد.

1398-09-02 12:36

جلسه کمیته اورژانس، تعیین تکلیف و تریاژ بیمارستان فارابی برگزار شد

تمرین دورمیزی فراخوان چارت بحران در جلسه کمیته اورژانس، تعیین تکلیف و تریاژ بیمارستان فارابی انجام شد 

صفحات