همه مطالب : انتصابات

1398-02-02 17:46

انتصاب علی غیبی به عنوان مسئول گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی علی غیبی، کارشناس بینایی سنجی این بیمارستان  را به سمت مسئول گروه اپتومتری این مرکز منصوب کرد.

1397-04-05 15:40

انتصاب دکتر هوشنگ فقیهی به عنوان سرپرست بخش رتین بیمارستان فارابی

ریاست بیمارستان فارابی طی حکمی دکتر هوشنگ فقیهی را به عنوان سرپرست بخش رتین این بیمارستان منصوب کرد.

1396-09-01 10:30

انتصاب دکتر مهران زارعی قنواتی به عنوان عضو شورای راهبردی و دبیر علمی واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی بیمارستان فارابی

رییس بیمارستان فارابی طی حکمی دکتر مهران زارعی قنواتی، عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی دانشگاه را به عنوان عضو شورای راهبردی و دبیر علمی واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی این بیمارستان منصوب کرد.

1396-08-08 12:30

انتصاب دکتر سیدحسین صدرالسادات به سمت رییس بیمارستان فارابی

دکتر عباسعلی کریمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حکمی دکتر صدرالسادات را به سمت رییس بیمارستان فارابی منصوب کرد.

1396-07-12 07:31
با ابلاغ وزیر بهداشت،

دکتر عباسعلی کریمی به‌عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي تهران منصوب شد

دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر عباسعلی کریمی را به‌عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی تهران منصوب و از خدمات ارزشمند و تلاش مستمر دکتر علی جعفریان قدردانی کرد.

1396-06-11 08:43

انتصاب دکتر رامک روحی پور به عنوان مسئول دفتر بین الملل بیمارستان فارابی

 دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی دکتر رامک روحی پور، دانشیار گروه رتین و عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی را به سمت مسئول دفتر بین الملل بیمارستان منصوب کرد.

1396-05-02 08:48

انتصاب خانم فرانک سلطانی به عنوان مسئول واحد درآمد بیمارستان فارابی

سعید مرادی، مدیر بیمارستان فارابی با صدور ابلاغی فرانک سلطانی را به سمت مسئول واحد درآمد بیمارستان منصوب کرد.

صفحات