همه مطالب : سمینار، کنگره، همایش

1396-09-02 14:21

برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی مواجهه با مواد خطرناک در بیمارستان فارابی

با حضور مسئولین مدیریت بحران دانشگاه و بیمارستان های تابعه ، سومین دوره آموزشی مواجهه با مواد خطرناک (CBRNE) در بیمارستان فارابی آغاز شد.

صفحات