سمینار، کنگره، همایش

1397-02-15 20:42

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی/ دکتر صدر السادات در مراسم اختتامیه، حفظ و ارتقای سمینار را وظیفه همه اعضای خانواده بزرگ فارابی دانست

رییس بیمارستان فارابی در گردهمایی سالانه دانش آموختگان این بیمارستان، سمینار سالیانه فارابی را میراث گرانقدری دانست که در سایه همدلی به دست آمده است.

صفحات