همه مطالب : خبر

2020-10-13 09:51
واحد ارتقای سلامت بیمارستان فارابی به مناسبت هفته سلامت روان و هفته سلامت بانوان برگزار می کند:

وبینار نیک زیستی در شرایط دشوار بحران ها، کووید -19 و ...

2020-10-12 12:20

جلسه مهرماه 99 کمیته مدیریت خطر حوادث وپدافندغیرعامل بیمارستان فارابی برگزار شد

مصوبات کمیته بیمارستانی پیشگیری و مدیریت کووید -19 در جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و پدافندغیرعامل بیمارستان فارابی بررسی شد. 

2020-10-12 10:31

چهارمین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

گزارش شش ماهه میزان ابتلای کارکنان به بیماری کووید-19 در جلسه مهرماه 99 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی بررسی شد. 

صفحات