پزشکان

گروه چشم

هیئت علمی

دکتر اسلامی، یداله

فوق تخصص: گلوکوم
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر اقصائی فرد، مسعود

فوق تخصص: استرابیسم
مرتبه علمی: استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر اکبری باغبانی، محمدرضا

فوق تخصص: استرابیسم
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر بهشت تژاد، امیرهوشنگ

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر جباروند، محمود

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استاد
گروه چشم
هیئت علمی

دکتر جمشیدیان، منصوره

فوق تخصص: اکولوپلاستی
مرتبه علمی: استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر خدابنده، علیرضا

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر خداپرست، مهدی

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر رجبی، محمدطاهر

فوق تخصص: اربیت واکولوپلاستیک
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر رحیمی، فیروزه

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استاد

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر روحی پور، رامک

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر ریاضی، محمد

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: استاد

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر زارع مهرجردی، محمدعلی

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر زارعی قنواتی، مهران

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر زارعی، رضا

فوق تخصص: گلوکوم
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر زارعی، محمد

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر سلیمانی، محمد

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر طباطبائی محمدی، سید ضیاء الدین

فوق تخصص: اربیت و اکولوپلاستیک
مرتبه علمی: استاد

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر طباطبائی، سیدعلی

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر عبدالهی، علی

فوق تخصص:ویتره و رتین
مرتبه علمی:استاد

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر علیپور، فاطمه

تخصص:جراح و چشم پزشک
مرتبه علمی:دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر غفاری، سیدرضا

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر فخرائی، قاسم

فوق تخصص: گلوکوم
مرتبه علمی: استاد

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر فقیهی، هوشنگ

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: استاد

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر فلاح تفتی، محمدرضا

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی:دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر قاسمی، حامد

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی : استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر قاسمی، فریبا

فوق تخصص: انکولوژی
مرتبه علمی:دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر لاشیئی، علیرضا

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: استاد

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر لطیفی، گلشن

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی:استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر محبی، معصومه

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی:استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر محمدپور، مهرداد

فوق تخصص:قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر محمدی، سید فرزاد

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر محمدی، مسعود

فوق تخصص: گلوکوم
مرتبه علمی: استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر مقیمی، ساسان

فوق تخصص:گلوکوم
مرتبه علمی: استاد

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر میرشاهی، احمد

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: استاد

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر میرمحمدصادقی، آرش

فوق تخصص: استرابیسم
مرتبه علمی: استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر هاشمیان، سیدحسام

فوق تخصص:قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر هاشمیان، سیدمحمدناصر

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استاد

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر واحدیان اردکانی، زکیه

فوق تخصص: گلوکوم
مرتبه علمی: استادیار

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر پاکدل، فرزاد

فوق تخصص: اربیت و اکولوپلاستیک
مرتبه علمی: استادیار

مهارت ها و زمینه های  مورد علاقه:

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر کارخانه، رضا

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: استاد

گروه چشم
هیئت علمی

دکتر کسائی، ابوالفضل

فوق تخصص: اربیت و اکولوپلاستیک
مرتبه علمی: دانشیار

گروه چشم
هیئت علمی

کادر درمان

دکتر احمد راجی

گروه چشم
کادر درمان

دکتر ایمانی، مرجان

فوق تخصص: ویتره و رتین
 

گروه چشم
کادر درمان

دکتر دست جانی فراهانی، افسر

تخصص: جراح و متخصص چشم پزشکی
 

گروه چشم
کادر درمان

دکتر شاه حیدری، محمدحسین

گروه چشم
کادر درمان

دکتر طوسی، ادیب

گروه چشم
کادر درمان

دکتر وکیلی، داود

گروه چشم
کادر درمان

دکتر پیروزیان، امیر

گروه چشم
کادر درمان
گروه بیهوشی

هیئت علمی

دکتر احمد بهبهانی، عبدالحسین

گروه بیهوشی
هیئت علمی

دکتر استاد علی پور، عباس

گروه بیهوشی
هیئت علمی

دکتر شروقی، مهرداد

گروه بیهوشی
هیئت علمی

دکتر صدرالسادات، سید حسین

گروه بیهوشی
هیئت علمی

صنعت کار

گروه بیهوشی
هیئت علمی
گروه رادیولوژی

هیئت علمی

دکتر شریف کاشانی، شروین

گروه رادیولوژی
هیئت علمی
گروه قلب و عروق

هیئت علمی

دکتر محمودی،محمدجعفر

تخصص: قلب و عروق
مرتبه علمی: استاد

گروه قلب و عروق
هیئت علمی
گروه مغز و اعصاب

هیئت علمی

دکتر یادگاری، سمیرا

تخصص: مغز و اعصاب
مرتبه علمی: استادیار

گروه مغز و اعصاب
هیئت علمی
گروه پاتولوژی

هیئت علمی

دکتر اسدی آملی، فهیمه

گروه پاتولوژی
هیئت علمی

دکتر نوذریان، زهره

گروه پاتولوژی
هیئت علمی