شناسه :
1392-11-03 12:34
2014-1-23 12:34:31

مسئول : لیلا فیضی نیا
تلفن  :2596
این واحد در ضلع جنوبی طبقه زیر زمین بیمارستان جنب واحدتاسیسات ونگهداشت واقع شده و شامل بخش های زیر است :
باجه پاسخگوئی به ارباب رجوع
 مدارک پزشکی
کدگذاری
 بایگانی 

وظایف این واحد شامل :

ü    ذخیره و بازیابی اطلاعات مراقبتی بیماران به صورت مکانیزه از طریق سیستم HIS  جهت اهداف آموزشی ،پژوهشی ، درمانی ،حقوقی وقضائی
ü       اجرای فرآیند و مراقبت امحاء پرونده های بستری بیماران
ü       ایجاد بستر مناسب در خصوص مبادله اطلاعات الکترونیکی پرونده بیماران  از طریق توسعه واجرای شبکه اسکن
ü       تلاش در جهت ارتقاءرضایتمندی بیماران از طریق برخورد مناسب واحترام آمیزبا مراجعین
ü       بررسی علل ترخیص با میل شخصی بیماران بستری
ü       بررسی لیست انتظار بیماران وتلاش در جهت کوتاه کردن زمان پذیرش
ü       تلاش در جهت افزایش سرعت ودقت توام با حفظ کیفیت در بایگانی مدارک پزشکی 

آلبوم تصاویر

انتهای پیام