شناسه :
1392-11-03 12:46
2014-1-23 12:47:04

1- دفترچه بیمه دارای اعتبار 

2- همراه داشتن کارت ملی

3- برای بیماران زیر دو سال با بیمه تامین اجتماعی همراه داشتن دفترچه پدر و مادر الزامی است.

4- برای بستری بیماران زیر 18 سال حضور پدر و یا قیم قانونی ( دارای کارت شناسایی) الزامی است.

 

انتهای پیام