شناسه : معرفی
1392-10-17 23:18
2014-1-7 23:21:05

مدیر سایت و مسئول روابط عمومی : ایوب منتی
تلفن روابط عمومی : 2221- 2301

تلفن سایت : 2442
تلفن سمعی بصری : 2349
تلفن سمعی بصری ساختمان جدید: 2394

این واحد در کنار درب شمالی بیمارستان جنب نگهبانی واقع شده است و فعاليتهاي خود را در قالب حوزه هاي ذيل انجام مي دهد:

1. روابط عمومي
2. سايت
3.سازمان مجازي ( اتوماسيون )
4.امور رفاهي کارکنان
5.سامانه پيامک
6. سمعی بصری

 

انتهای پیام