سوپروایزر کنترل عفونت : حدیثه حسینی
تلفن داخلی :2243


بيمارستان فارابی در سال 1387 بعنوان يکی از بيمارستان های مشمول طرح نظام مراقبت از عفونت بيمارستانی NNIS فعاليت های خود را بر اساس سيستم گزارش دهی و نظام مراقبت از عفونت بيمارستانی برنامه ريزی کرده است .

 

شرح وظايف سرپرست (سوپروايزر) کنترل عفونت

راهنماهای بیماریهای واگیر - بیماریهای عفونی
راهنماهای بالینی و دستورالعمل ها
دانستنی های کنترل عفونت
فرم های کنترل عفونت
فیلم های آموزشی
بهداشت دست

پوستر

 

  

شماره مطلب : 63
به روز رسانی : پنجشنبه 27 سپتامبر 2018 - ساعت 10:15
ایجاد : چهارشنبه 12 سپتامبر 2018 - ساعت 00:16 2018-9-27 10:15:01