شناسه : کنترل-عفونت
1392-10-17 23:13
2017-12-12 23:16:47

سوپروایزر کنترل عفونت : حدیثه حسینی
تلفن داخلی :2243


بيمارستان فارابی در سال 1387 بعنوان يکی از بيمارستان های مشمول طرح نظام مراقبت از عفونت بيمارستانی NNIS فعاليت های خود را بر اساس سيستم گزارش دهی و نظام مراقبت از عفونت بيمارستانی برنامه ريزی کرده است .

 

شرح وظايف سرپرست (سوپروايزر) کنترل عفونت

راهنماهای بیماریهای واگیر - بیماریهای عفونی
راهنماهای بالینی و دستورالعمل ها
دانستنی های کنترل عفونت
فرم های کنترل عفونت
فیلم های آموزشی
بهداشت دست

پوستر

 

  

انتهای پیام