شناسه : کنترل-عفونت
1392-10-17 23:13
2017-10-23 23:16:47

سوپروایزر کنترل عفونت : حدیثه حسینی
تلفن داخلی :2243


بيمارستان فارابی در سال 1387 بعنوان يکی از بيمارستان های مشمول طرح نظام مراقبت از عفونت بيمارستانی NNIS فعاليت های خود را بر اساس سيستم گزارش دهی و نظام مراقبت از عفونت بيمارستانی برنامه ريزی کرده است .

 

شرح وظايف سرپرست (سوپروايزر) کنترل عفونت

راهنماهای بالینی و دستورالعمل ها

پوستر

فرم های کنترل عفونت

راهنماهای بیماریهای واگیر - بیماریهای عفونی

دانستنی های کنترل عفونت

بهداشت دست

 

  1- شناخت منابع عفونت های بيمارستانی از طريق بررسی و انجام پژوهش.
  2- بکارگيری نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها برای پيشگيری و کنترل عفونت بيمارستانی.
  3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای پرستاران ، دانشجويان و ساير کارکنان در صورت لزوم به منظور پيشگيری و کنترل عفونت .
  4- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای پرستاران با ساير گروههای برگزاری می شود.
  5- تشکيل پرونده بهداشتی و تنظيم برنامه معاينات دوره ای برای کارکنان بيمارستان و ارائه گزارش موارد مثبت.
  6- ارزيابی وسايل و تجهيزات لازم برای عفونت های خطر ناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمينه کنترل عفونت.
  7- افزايش سطح آگاهی کارکنان بيمارستان از طريق انواع آموزش های مورد نياز برای رعايت قوانين و مقررات کنترل عفونت.
  8- بازديد روزانه از بخش های مختلف بيمارستانی برای کشف موارد جديد احتمالی و پيگيری موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم بالينی.
  9- ارزيابی و ارزشيابی از اجرای ضوابط و مقررات توصيه شده توسط کميته کنترل عفونت در کليه واحدهای بيمارستانی و گزارش نتايج به کميته مزبور.
  10- کنترل روشهای مراقب های بالينی بخش های ويژه و سايرقسمت های آسيب پذير بر اساس استاندارد های مراقبتی با همکاری کميته کنترل عفونت .
  11- نظارت و کمک در ايزولاسيون بيماريهای عفونی با توجه به خط مشی های کميته و امکانات موجود.
  12- همکاری با تيم کنترل عفونت بيمارستانی برای تشخيص ، تحقيق ، کنترل ، و ارزيابی و بروز عفونت در همه گيريهای بيمارستانی.
 13- شرکت در جلسات کميته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستور العمل های اجرايی

انتهای پیام