شناسه : مدیریت-خدمات-پرستاری
1392-10-25 12:12
2014-1-15 12:12:29

مدیر پرستاری: شادی رضایی
شماره تماس: 2201

روز های ملاقات حضوری با همکاران: شنبه ها از ساعت 10-11

انتهای پیام