شناسه : مدیریت-خدمات-پرستاری
1392-10-25 12:12
2014-1-15 12:12:29

 

مدیر پرستاری: شادی رضایی
شماره تماس: 2201
روز های ملاقات حضوری با همکاران: چهارشنبه ها از ساعت 13-12

انتهای پیام