تاریخچه آموزش سلامت به مددجو :

با فعال شدن بخش چشم پزشکی بيمارستان فارابي در دهه بيست طبيعتاً آموزش به بيمار در رابطه با مراقبتهاي لازم چشم پزشكي اگرچه غيرمدون آغاز گرديد. اين روند به صورت زیر مجموعه کاری سوپروايزر آموزشي وقت خانم میثاقی در سال 76، به كمك رسانه هايي نظير پمفلت هاي آموزشي و به ندرت پوستر شكل بهتري گرفت. در اين راستا زیر نظر دفتر پرستاری برای اولین بار پمفلت های متعددی توسط آقاي ابراهیم عزيزي گردآوری شد.

در سال 85 خانم رحیم زاده و خانم فروتن مدتی این مسئولیت را به عهده گرفتند و آموزش به بیمار توسط خانم میرزایی در سال 86 پیگیری شد. در سال 87 آموزش سلامت به مددجو به طور رسمي در سطح معاونت سلامت وقت تفکیک و راه اندازي شد و تصدي آنرا خانم حاتمي به عنوان سوپروایزر آموزش سلامت به مددجو به عهده گرفتندكه نياز سنجي هاي آموزشي چند بيماري، کاردکس بیماری و رسانه هايي از قبيل پمفلت تدوين کردند. در همین سال فرم آموزش سلامت اولیه به مددجو جهت سنديت بخشيدن به آموزش سلامت از طرف معاونت معرفی شد. روشها و تکنولوژی آموزشی به بخشها ارائه و آموزش داده شد. اواخر سال 87 این مسئولیت تحویل خانم میرزایی شد ودر اردیبهشت سال جاري با همکاری خانم میربازغ تعدادی جزوه محتوای بیماری و پمفلت آموزشی مکتوب شد. در شهریور سال 89 اجرای آموزش به بیمار و خانواده آنها با توجه به فرم های آموزش سلامت به مددجو و الصاق آنها به پرونده بیماران اجباری شد و تصدی سوپروایزر آموزش سلامت به مددجو به اینجانب چاوشی سپرده شد. پکیج آموزش سلامت و دستورالعمل نحوه پر کردن فرم آموزش سلامت به تفکیک به بخشها تحویل و آموزش داده شد و...

در کل از پرسنلی که به انحاء مختلف در تولید رسانه های آموزشی و آموزش به بیمار مفید و موثر بودند قدردانی و تشکر می شود. امید است با همکاری تیمی پرسنل و همکاران محترم این پروسه به بهترین نحو پیشرفت کند.

گروههای هدف آموزش سلامت در بیمارستان فارابی:

— مددجو و خانواده او
— پرستاران
— کادر درمان
— عموم مردم 

 

شماره مطلب : 94
به روز رسانی : يكشنبه 26 آذر 1396 - ساعت 12:57
ایجاد : شنبه 21 دى 1392 - ساعت 10:26 2017-12-17 12:57:43