شناسه : مدیریت-خدمات-پرستاری
1392-10-17 23:13
2014-1-7 23:14:45

این دفتر در ضلع شمالی طبقه زیرزمین واقع شده است .  
مدیریت همه جانبه بر ارائه خدمات پرستاری باکیفیت از طریق طراحی فرایندهای کلیدی پرستاری و چک لیست های کنترل و ارزیابی در دفتر پرستاری به صورت کار گروهی انجام می شود .
دفتر پرستاری بر اساس نظام اعتبار بخشی در بیمارستان ها ،کیفیت و ایمنی را پایه اصلی ارائه خدمات پرستاری به بیماران قرار داده و طبق برنامه تدوین شده پیگیر مدام ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران می باشدو در راستای این هدف، استانداردها و اهداف ACI را الگوی تامین ایمنی بیماران قرار داده است .
پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری ، سوپروایزران (بالینی، آموزشی ، پژوهشی، آموزش سلامت وکنتر ل عفونت)، سرپرستاران ومنشی می باشند . همچنین دفتر پرستاری از سرپرستاران بخشها نیز در برخی شیفتها به عنوان سوپروایزر استفاده می نماید .
دفتر پرستاری از طریق سوپروایزران ، براساس برنامه از پیش تدوین شده در جهت ارائه خدمات پرستاری باکیفیت ، واحد های مختلف درمانی (بخش ها،درمانگاهها واتاق های عمل) را نظارت و نتایج را کتباٌ به واحدهای مربوطه اعلام و بازخورد مناسب را ارائه می نماید. نیاز های آموزشی و پژوهشی کارکنان بر اساس این ارزیابی ها و  همچنین نظر سنجی از ایشان، تعیین و دوره های آموزشی مدون بصورت درون سازمانی (درون بخشی ، برون بخشی) و برون سازمانی جهت توانمند سازی کارکنان برنامه ریزی و اجرا می گردد.
فرایندهای اساسی مدیریت پرستاری عبارتند از :
•           مدیریت ارزیابی (نظارت و کنترل )
•           مدیریت آموزشی
•           مدیریت ارزشیابی
•           مدیریت نیروی انسانی
•           مدیریت برنامه ریزی
کلیه پرسنل جدید الورود پرستاری در بدو ورود از طریق CDوکلاس ها وکارگاههای  آموزشی به صورت عمومی و تخصصی با مسئولین و مقررات عمومی بیمارستان و پرستاری آشنا شده و در برنامه مدون آموزش القایی و آشناسازی در بخش خود قرارمیگیرند.
دفتر پرستاری همواره از پیشنهادات ، انتقادات و تجارب و راهنمائیهای پرسنل پرستاری استقبال نموده و در صورت کاربردی بودن از آن ها تشویق به عمل می آورد . کلیه اقدامات اداری پرسنل پرستاری از کانال دفتر پرستاری صورت می گیرد.   

 

انتهای پیام