شناسه : سایر-واحدها
1392-11-03 12:34
2014-1-23 12:34:53

مسئول: معصومه نیکبخت
تلفن:2596

  یکی از واحد های مهم بخش مدارک پزشکی است که درتصمیم گیری و برنامه ریزی های مدیریتی حائز اهمیت بوده و ابزاراجتناب ناپذیر انجام فرآیند تصمیم گیری است .

وظایف:

  • دریافت و بررسی فرمهای گردآوری شده آماری از قسمت های مختلف بیمارستان
  • دریافت آمارهای کلینیکی و پارا کلینیکی بستری به صورت روزانه، ماهانه، شش ماهه و سالانه
  • دریافت وتهیه آمارهای کلینیکی و پاراکلینیکی به صورت مقایسه ای درصورت درخواست و نیاز
  • تهیه شاخص های آماری ازقبیل اشغال تخت، تخت روز، میانگین اشغال تخت، چرخش تخت و ... به تفکیک بخش ها و ماهها
  • تهیه نمودارهای آماری
  • ارائه گزارش های آماری حاصل از نتایج به دست آمده
  • تدوین سالنامه آماری بیمارستان
انتهای پیام