شناسه : سایر-واحدها
1392-11-03 12:34
2014-1-23 12:34:53

مسئول: معصومه نیکبخت
تلفن:2596

  یکی از واحد های مهم بخش مدارک پزشکی است که درتصمیم گیری و برنامه ریزی های مدیریتی حائز اهمیت بوده و ابزاراجتناب ناپذیر انجام فرآیند تصمیم گیری است .

وظایف:
          دریافت و بررسی فرمهای گردآوری شده آماری از قسمت های مختلف بیمارستان
          دریافت آمارهای کلینیکی و پارا کلینیکی بستری به صورت روزانه، ماهانه، شش ماهه و سالانه
          دریافت وتهیه آمارهای کلینیکی و پاراکلینیکی به صورت مقایسه ای درصورت درخواست و نیاز
          تهیه شاخص های آماری ازقبیل اشغال تخت، تخت روز، میانگین اشغال تخت، چرخش تخت و ... به تفکیک بخش ها و ماهها
          تهیه نمودارهای آماری
          ارائه گزارش های آماری حاصل از نتایج به دست آمده
          تدوین سالنامه آماری بیمارستان

انتهای پیام