مسئول: معصومه نیکبخت
تلفن:2596

  یکی از واحد های مهم بخش مدارک پزشکی است که درتصمیم گیری و برنامه ریزی های مدیریتی حائز اهمیت بوده و ابزاراجتناب ناپذیر انجام فرآیند تصمیم گیری است .

وظایف:

  • دریافت و بررسی فرمهای گردآوری شده آماری از قسمت های مختلف بیمارستان
  • دریافت آمارهای کلینیکی و پارا کلینیکی بستری به صورت روزانه، ماهانه، شش ماهه و سالانه
  • دریافت وتهیه آمارهای کلینیکی و پاراکلینیکی به صورت مقایسه ای درصورت درخواست و نیاز
  • تهیه شاخص های آماری ازقبیل اشغال تخت، تخت روز، میانگین اشغال تخت، چرخش تخت و ... به تفکیک بخش ها و ماهها
  • تهیه نمودارهای آماری
  • ارائه گزارش های آماری حاصل از نتایج به دست آمده
  • تدوین سالنامه آماری بیمارستان
شماره مطلب : 223
به روز رسانی : چهارشنبه 7 فوریه 2018 - ساعت 11:27
ایجاد : پنجشنبه 23 ژانویه 2014 - ساعت 12:34 2018-2-7 11:27:37