رئیس درمانگاه: خانم دکتر مهین جعفری جاوید

سرپرستار :  سارا کرمی
برنامه پزشکان
فلوچارت درمانگاه مشاوره قبل از عمل
تلفن داخلی درمانگاه:       2622-2615
شماره اتاق:                                                       
این درمانگاه در ضلع جنوبی طبقه زیرزمین  و در مجاورت بخش سرپائی قرار گرفته است .این درمانگاه با هدف غربالگری وبررسی  بیماری های زمینه ای در بیماران کاندید عمل جراحی و کاهش موارد کنسل شدن وعوارض حین و پس از عمل جراحی راه اندازی شده است.

کلیه بیمارانی که کاندید عمل جراحی می باشند به این درمانگاه ارجاع وپس از بررسی و معاینه توسط پزشکان عمومی در صورت نیاز تحت درمان قرار گرفته یا به سطح بالاتر ارجاع و پس از پیگیری و درمان های لازم در لیست عمل جراحی قرار می گیرند.
 کلیه بیماران بالای 40 سال کاندید عمل جراحی قبل از بستری و بیماران کاندید فلورسئین آنژیوگرافی به متخصص داخلی وقلب وعروق ارجاع و مورد معاینه قرار می گیرند . در صورت نیاز از بیماران اکوگرافی ،تست ورزش (ESTECG گرفته می شود.

شرح وظايف پرسنل درمانگاه مشاوره قبل از عمل

پرستار ترياژ اوليه:

1-      بررسي پرونده بيمار از جهت مطابقت آن با مشخصات فردي.
2- بررسي پرونده بيمار از جهت دارا بودن مدارك لازم از جمله برگه دستورات، برگه درخواست مشاوره (از قبيل مشاوره قلب، بيهوشي، عمومي، نورولوژي، گوارش، غدد، ريه، اطفال و...)، برگه سير بيماري، برگه جواب آزمايش و كارت 50 تكميل و مهر شده توسط پزشك معالج.
2- 1  در صورتي كه بيمار در سرويس عمل هاي آب مرواريد ويژه قرار گيرد بايد كارت 50 بيمار داراي مهر ويژه باشد.

2-2   آزمایش تمام بیماران باید شامل INR/PTT/PT/FBS/Cr/BUN/CBC  باشد. شایان ذکر است بیمارانیکه سابقه بیماری تیروئیدی دارند باید آزمایشات TSH/T4/T3  را نیز علاوه بر موارد بالا به همراه داشته باشند.

3- بررسي سن بيمار كه اين مورد به 4 دسته تقسيم مي گردد:
3-1- بيماران كمتر از 1 سال تنها نياز به مشاوره بيهوشي دارند كه به هنگام مراجعه به درمانگاه مشاوره قبل از عمل بايد نامه كتبي مشاوره اطفال را به همراه داشته باشد.
3-2- بيماران بين 1 تا 6 سال كه فقط نياز به مشاوره بيهوشي دارند.
3-3- بيماران بين 6 تا 40 سال كه اين دسته نيازمند مشاوره عمومي مي باشند مگر اينكه داراي بيماري باشند كه در اين صورت علاوه بر cp خاص از جمله ديابت، بيماري كليوي، سندرم هاي گوناگون و بيماران مشاوره عمومي، انجام نوار قلب و مشاوره قلب و در صورت تشخيص پزشك عمومي انجام مشاوره بيهوشي ضروري است.
3-4- بيماران بالاي 40 سال كه نياز به انجام نوار قلب، مشاوره قلب، مشاوره عمومي يا مشاوره بيهوشي دارند. شايان ذكر است بيماراني كه عمل آب مرواريد دارند بايد مشاوره عمومي شوند و مابقي بيماران مشاوره بيهوشي گردند.
4- بررسي پرونده بيماراني كه سابقه جراحي قبلي در بيمارستان فارابي دارند به اين شرح مي باشد . در صورتي كه تاريخ عمل از 3 ماه بيشتر شده باشد تمامي مشاوره ها و مراحل بايد از ابتدا صورت گيرد در غير اينصورت بيمار با نامه درخواست پرونده كه توسط پرستار ترياژ پر مي شود پرونده قبلي خود را از بايگاني گرفته و پرستار ترياژ بعد از بررسي هاي لازم در مورد تاريخ پرونده قبلي، تاريخ آزمايشات و مشاوره هاي انجام شده بيمار را ترياژ كرده و بر حسب سن و نوع عمل بيمار مشاوره عمومي يا بيهوشي انجام مي گردد.

- نوبت دهي به دو صورت عادي و اورژانس توسط پرستار ترياژ انجام مي گردد. بيماران اورژانسي شامل بيماران ارجاعي از درمانگاه اورژانس، بيماران بخش، بيماران با حال عمومي نامناسب و اطفال مي باشند و مابقي جزء بيماران عادي محسوب مي گردند.

متصدي پذيرش و ترخيص:

1-       پذيرش

پذيرش در 2 باجه از نوع عادي و در 1 باجه از نوع اورژانسي صورت مي گيرد:

1-1-  در باجه هاي عادي بررسي بيمه بيمار صورت مي گيرد و در صورت كافي نبودن آن به بيمار اطلاع داده مي شود و با رضايت آن به صورت آزاد پذيرش مي شود و در غير اينصورت به واحد بيمه بيمارستان ارجاع داده مي شود.

1-2-  هر خدمت ارايه شده به بيمار نياز به يك برگ بيمه دارد كه شامل نوار قلب ، مشاوره قلب، اكوكارديوگرافي، مشاوره عمومي و مشاوره بيهوشي مي باشد.

1-3-  شماره پذيرش در كامپيوتر ثبت شده و براساس ترياژ، كد مربوطه وارد مي شود و كارت هوشمندي جهت ثبت خدمات انجام شده به مددجو داده مي شود و تاكيد مي شود در پايان مشاوره كارت هوشمند به متصدي پذيرش تحويل داده شود.

2-       ترخيص

بيماران بعد از انجام مشاوره قبل از عمل جهت ترخيص به متصدي پذيرش مراجعه كرده و كارت هوشمند را تحويل مي دهند. متصدي پذيرش شماره پذيرش بيمار را در سيستم وارد كرده و با توجه به خدمات ارايه و ثبت شده توسط كارت هوشمند در سيستم بيمار، مراحل ترخيص را انجام مي دهد و پرونده بيمار را تحويل داده و در صورت كامل بودن پرونده بيمار را به واحدهاي مربوطه اعم از واحد آنژيوگرافي، پذيرش مركزي، بخش هاي بستري و درمانگاه اورژانس ارجاع داده مي شود.

در پايان هر شيفت متصدي پذيرش بيمه هاي بيماران را كه توسط پزشك درمانگاه مشاوره قبل از عمل مهر و امضا شده است براساس نوع بيمه (تامين اجتماعي، ناجا، سلامت، خدمات درماني، كاركنان دولت، سايراقشار و روستايي) و نوع خدمت انجام شده (نوار قلب مشاوره قلب،اكوكارديوگرافي، مشاوره عمومي ومشاوره بيهوشي) مرتب شده و در پايان روز به واحد درآمد بيمارستان تحويل داده مي شود.

3-     پرستار هماهنگ كننده:

وظايف اين شخص در قالب 8 مورد مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد:

1- هماهنگي مشاوره هاي درخواستي بخش ها كه شامل نوار قلب، اكوكارديوگرافي واف بی اس روز عمل مي باشد.

2-  هماهنگي اكوكارديوگرافي هاي ارجاعي از ديگر بيمارستان هاي دانشگاه تهران

3-  نظارت بر روند مشاوره بيماران اعم از تعداد پذيرش بيماران در هر شيفت كاري و هماهنگي بين تيم پذيرش، تيم پرستاري و تيم پزشكي جهت ارايه خدمات باليني

4-  هماهنگي جهت چك كردن دستگاه هاي مورد استفاده در درمانگاه توسط شركت مربوطه دستگاه فراخوان، دستگاه ،RFID 5 5- چك كردن روزانه تجهيزات مورد استفاده درمانگاه اعم از د ستگاه الكتروكارديوگرام، دستگاه الكتروشوك، دستگاه  الکتروكارديوگرافي، گلوكومتر، ترازو، اتوسكوپ، لارنگوسكوپ، دستگاه ساكشن، دستگاه فشار سنج، دستگاه مانيتورينگ، كپسول اكسيژن، دستگاه پرينتر و كامپيوتر، دستگاه پوز و در صورت خرابي تجهيزات تماس با واحد مربوطه جهت تعمير و يا تعويض دستگاه.

6- چك كردن وسايل مصرفي درمانگاه و درخواست كالاهاي مورد نياز

7-  راهنمايي بيماران بعد از فرايند پذيرش به اتاق هاي مربوطه جهت ارايه خدمات لازم

8- در صورت لزوم کنترل BP  و BS  بیماران ارجاعی  از جانب پزشکان درمانگاه

-9 چك آمار روزانه و ماهيانه بيماران ويزيت شده در درمانگاه اعم از نوارقلب، مشاوره قلب، مشاوره بيهوشي، مشاوره عمومي، اكوكارديوگرافي، ويزيت پرسنل بر اساس نام پزشك و تحويل كتبي آن به صورت ماهيانه به واحد درآمد لازم به ذكر است كه وظايف پرستار هماهنگ كننده را پرستار ترياژ اوليه انجام مي دهد.

4-     پرستار نوار قلب:

نوار قلب بيماران در 2 باجه گرفته مي شود كه در حال حاضر باجه 1 به علت كمبود نيروي پرستار غيرفعال مي باشد. پرستار نوار قلب بعد از اعلام شماره بيمار توضيحات لازم را در مورد لزوم انجام نوار قلب به بيمار داده و بيمار را جهت انجام نوار قلب آماده مي كند. بعد از انجام كار بيمار كارت هوشمند را جلوي دستگاه گرفته تا خدمت انجام شده ثبت گردد و بيمار را به اتاق بعدي جهت ادامه روند مشاوره ارجاع مي دهد.

5-     پزشك قلب:

مشاوره قلب در 4 باجه انجام مي شود كه پزشك بعد از اعلام شماره، بيمار را ويزيت كرده و در صورت نياز به انجام اكوكارديوگرافي بيمار را به اتاق اكو فرستاده و بعد از انجام معاينات كارت هوشمند را جلوي دستگاه گرفته و در صورت لزوم بيمار را به اتاق بعدي ارجاع مي دهد. كه توسط پرستار مسئول اين واحد كه تحت نظارت پزشك قلب در اتاق مربوطه BP و ECG تست ورزش، هولتر انجام مي شود كه در حال حاضر اين اتاق غير فعال است.

6-     پزشك بيهوشي:

معاينه بيهوشي در يك باجه صورت مي گيرد كه شماره بيماران توسط 2 دستگاه فراخوان اعلام مي گردد: دسته اول بيماراني كه فقط مشاوره بيهوشي دارند و دسته دوم بيماراني كه علاوه بر مشاوره بيهوشي، مشاوره قلب ونوار قلب نيز دارند كه قبل از  مراجعه به اتاق بيهوشي بايد مشاوره قلب را انجام داده باشند. پزشك بيهوشي بعد از معاينه، مددجو را به واحد ترخيص كه توسط متصدي پذيرش انجام مي شود ارجاع مي دهد.

7-     پزشك عمومي:

معاينه عمومي در 2 باجه صورت مي گيرد كه شماره بيماران توسط 2 دستگاه فراخوان اعلام مي گردد: دسته اول بيماراني كه فقط مشاوره عمومي دارند و دسته دوم بيماراني كه علاوه بر مشاوره عمومي، مشاوره قلب و نوار قلب نيز دارند كه قبل از مراجعه به اتاق عمومي بايد مشاوره قلب را انجام داده باشند. پزشك عمومي بعد از معاينه، مددجو را به واحد ترخيص كه توسط متصدي پذيرش انجام مي شود ارجاع مي دهد.

 

شماره مطلب : 146
به روز رسانی : شنبه 27 بهمن 1397 - ساعت 08:57
ایجاد : سه شنبه 24 دى 1392 - ساعت 12:38 2019-2-16 08:57:19