شناسه : درمانگاه-ها
1392-10-23 13:29
2014-1-13 13:29:19

سرپرستار: سیمین مهرپویا
برنامه درمانگاه

تلفن داخلی: 2250-225

اورژانس این بیمارستان دارای 7 دستگاه اسلیت برای معاینه چشم و4 تخت تحت نظر ،اتاق معاینه ،اتاق احیای قلبی-ریوی می باشد. در این بخش کارکنان مجرب به همراه تجهیزات کامل به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمت به بیماران چشمی می باشند

معرفی بیمار

پزشکان درمانگاه:

- دکتر سید علی طباطبائی
- دکتر داود وکیلی
- دکتر محمد سلیمانی
- دکتر علی اصغر احمد راجی

 

سایر پیوست ها

انتهای پیام