شناسه : درمانگاه-ها
1392-10-24 12:34
2014-1-14 12:35:04

سرپرستار : مژگان عالی
برنامه درمانگاه

تلفن داخلی درمانگاه استرابیسم  1: 2284
تلفن داخلی درمانگاه استرابیسم  2 :2355

شماره اتاق :24-25         

این درمانگاه در ضلع غربی طبقه همکف بیمارستان ودر مجاورت درمانگاه قرنیه واقع شده است.مراجعین این درمانگاه از طریق درمانگاههای عمومی بیمارستان ،متخصصین داخل و خارج از بیمارستان و یا از طریق بیمارستانهای سراسر کشور جهت اقدامات تشخیصی و درمانی فوق تخصصی به این درمانگاه ارجاع می گردند. 
این درمانگاه شامل 4 بخش استرابیسم A ،استرابیسم B درمانگاه ارتوپتیک و درمانگاه آمبیلوپی می باشد . تشخیص و درمان انحراف چشم در کودکان و بزرگسالان ،تشخیص و درمان تنبلی چشم در کودکان از مهمترین وظایف این درمانگاه می باشد. بیشترین ومهمترین مراجعین این درمانگاه را اطفال تشکیل می دهند .
به دلیل اهمیت درمان تنبلی چشم در کودکان ،آنها با قطره سیکلوپلژیک ومعاینه حسی وحرکتیبه طور دقیق تحت معاینه قرار میگیرند ودرمان توسط تجویز عینک، بستن چشم و در صورت نیاز عمل جراحی صورت می گیرد. ارائه مشاوره فوق تخصصی به سایر رشته ها از دیگر خدمات این درمانگاه می باشد.  

پزشکان درمانگاه:

- دکتر محمد رضا اکبری باغبانی
- دکترمسعود اقصائی فرد
-دکتر آرش میرمحمد صادقی

-دکتر سمیرا یادگاری
 

سایر پیوست ها

انتهای پیام