شناسه : بیمه-های-طرف-قرارداد
1392-10-17 23:13
2014-1-7 23:13:23

- تمام صندوق های بیمه خدمات درمانی از قبیل:(کارمندی، بیمه روستائی، بیمه سلامت و سایر اقشار)
- تامین اجتماعی
-نیروهای مسلح
-شهرداری

 

انتهای پیام