شناسه : بیمه-های-طرف-قرارداد
1392-10-17 23:13
2014-1-7 23:13:23

- تمام صندوق های بیمه خدمات درمانی از قبیل:(کارمندی، بیمه روستائی، بیمه سلامت و سایر اقشار)
- تامین اجتماعی: عادی و اجباری
-نیروهای مسلح
-شهرداری شهر سالم

- سازمان زندان ها
-بازنشستگان و بیماران خاص

 

انتهای پیام