شناسه : بخش-ها
1392-10-23 13:37
2014-1-13 13:38:14

سرپرستار :  ژاله صادقی
تلفن داخلی :    

  این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان و در بخش A2 واقع می باشد. این بخش با4 تخت فعال و امکانات و تجهیزات پیشرفته به بیماران نیازمند مراقبت های ویژه  خدمت رسانی می کند.

  تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

انتهای پیام