شناسه : بخش-ها
1392-10-23 13:33
2014-1-13 13:34:02

سرپرستار :   مرجان فامیلی
تلفن داخلی :    2227-2272

  این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد. این بخش دارای 35 تخت فعال چشمی باشد. بیماران گروه اربیت ، قرنیه وگلوکوم دراین بخش بستری و تحت درمان قرار می گیرند

 تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

انتهای پیام