شناسه : بخش-ها
1392-10-23 13:32
2014-1-13 13:32:59

سرپرستار :  صدیقه آذری
تلفن داخلی :  2228-2258 

  این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد. این بخش دارای 9 اتاق و 26 تخت فعال است. بیماران گروه رتین و استرابیسم دراین بخش بستری وتحت درمان قرار می گیرند. در این بخش تلاش شده است تا از کلیه تجهیزات ودستگاهها ی مورد نیاز بر اساس استانداردهای روز استفاده شود.

 تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

 

انتهای پیام