شناسه : بخش-ها
1392-10-23 13:35
2014-1-13 13:35:59

سرپرستار :    الهام بصیری
تلفن داخلی :    2247-2248

  این بخش درضلع شرقی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد. این بخش دارای 4 تخت فعال بوده ومجهزبه کلیه تجهیزات پیشرفته روز دنیا می باشد .این بخش با پرسنل کارآزموده به بیماران نیازمندمراقبت های ویژه در قبل و بعد از عمل جراحی چشم خدمت رسانی می کنند.

تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

انتهای پیام