شناسه : بخش-ها
1392-10-23 13:31
2014-1-13 13:31:15

سرپرستار :      فاطمه نصیری
تلفن داخلی :    2235-2231

  این بخش درضلع غربی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد. این بخش دارای 32 تخت فعال چشم می باشد . بیماران گروه رتین واربیت دراین بخش بستری وتحت درمان قرار می گیرند.

 تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

انتهای پیام