شناسه : بخش-ها
1392-10-23 13:30
2014-1-13 13:30:46

سرپرستار :     ژاله صادقی
 تلفن داخلی :    2461-2259-2229

  این بخش درضلع غربی طبقه اول بیمارستان واقع می باشد. این بخش دارای 12 اتاق و 46 تخت فعال چشم ویک اتاق معاینه می باشد . بیماران گروه قرنیه و استرابیسم  دراین بخش بستری وتحت درمان قرار می گیرند

تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

انتهای پیام