شناسه : بخش-ها
1392-10-18 12:35
2014-1-8 12:37:27

سرپرستار :   فرشته اسکندری
تلفن داخلی :    2371-2585-2628

  این بخش درضلع شرقی طبقه زیر زمین بیمارستان واقع می باشد. این بخش با18 تخت فعال در دو قسمت مجزای مردان وزنان وامکانات و تجهیزات پیشرفته به مراجعین خدمت رسانی می کند. 

تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

انتهای پیام