شناسه : بخش-ها
1392-10-24 12:37
2014-1-14 12:37:48

رئیس بخش:دکتر سید علی طباطبائی
سرپرستار :   فاطمه سلیمانی
تلفن داخلی :    2397-2352

 این بخش دارای 46 تخت فعال چشم در دو قسمت تفکیک شده زنان ومردان می باشد . این بخش در تمام مدت شبانه روز با تجهیزات پیشرفته و پرسنل کارآمد، پذیرای بیماران اورژانس در تمام گروههای سنی می باشد

معرفی بیمار

تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

انتهای پیام