کارشناس هماهنگ کننده مدیریت خطر و ایمنی بیمار: پروانه افشار
کارشناس هماهنگ کننده مدیریت خطر و ایمنی بیمار:فاطمه قدیمی
تلفن داخلی: 2333
 
ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سلامت است که بیماران را در تمامی عرصه های خدمات سلامت در کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه ،متاثر می سازد.مطالعات پژوهشی نشان داده اند که به طور متوسط در حدود 10% از تمام موراد بستری بیماران به درجات مختلف دچار آسیب می شوند وبرآورد می گردد که تا 75% از این خطاها قابل پیشگیری باشند.مراقبت وخدمات درمانی غیر ایمن علاوه بر تحمیل رنج به انسان ها هزینه اقتصادی سنگین نیز به بار می آورند.درواقع چنین تخمین زده می شودکه بین %5 تا10% هزینه های مربوط به سلامت،ناشی از خدمات بالینی غیر ایمنی می باشد که منجر به آسیب بیماران میگردند ودر این میان سهم نارسائی سیستم ها وروال ها بیش از نقش افراد است.
پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی وسازمان های پیشرو در این خصوص ایجاد نظام جامع سیستمیک مبنی بر فرایند های ارتقای ایمنی بیمار جهت کاهش  این عوارض وپاسخگوئی مناسب به افراد صدمه دیده می باشد که ازطریق استقرار فرهنگ ایمنی بیمار وایجاد ساز وکارهای مناسب سازمانی امکان پذیر می باشد.این امر موجب کاهش هزینه ها،افزایش رضایتمندی در بین مشتریان وایجاد یک جامعه سالم خواهد گردید.در واقع با ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار میتوان تعهد بلند مدت سازمان را در جهت ارتقای کیفیت وبهبود ایمنی بیمار ایجاد نمود.
 
راهبردهای اصلی برنامه
·        فرهنگ سازی وبستر سازی مناسب
·        حمایت ورهبری کارکنان در مسیر مدیریت خطر
·        ایجاد نظام مدیریت خطر با رویکرد واکنشی (reactive)وپیشگیرانه(proactive)
·        ترویج گزارش دهی خطاها
·        تعامل با بیمار ومردم واستفاده از نظرات آنها در مدیریت خطر
·        یادگیری وبه اشتراک گذاری درسهای آموخته شده
·        نهادینه کردن واجرائی نمودن درس های آموخته شده از خطاها
 
استانداردهای ایمنی بیمار مجموعه ای از الزامات هستند که برای اجرای برنامه ایمنی بیمار در سطح بیمارستان حیاتی می باشند.این استانداردها قالبی عملیاتی ارائه میدهند که بیمارستانها را برای ارزیابی مراقبت بیمار از منظر ایمنی بیمار،ظرفیت سازی کارکنان در این مقوله ومشارکت خدمت گیرندگان در ارتقاء ایمنی خدمات درمانی توانمند می سازد. استانداردهای ایمنی بیمار شامل 140 استانداردمی باشد،20 استاندارد الزامی ، 90 استاندارد اساسی و 30استاندارد پیشرفته می باشد.
 

بسته آموزشی ایمنی بیمار ویژه کارکنان غیر بالینی
 خلاصه موارد مورد ارزیابی ایمنی بیمار در سنجه های مراقبت بالینی 
 

شماره مطلب : 51
به روز رسانی : دوشنبه 7 دسامبر 2020 - ساعت 09:27
ایجاد : دوشنبه 11 دسامبر 2017 - ساعت 23:05 2020-12-7 09:27:36