شناسه :
1392-11-01 08:41
2014-1-21 08:41:49

امور مالی متشکل از واحدهای حسابداری مالی، حسابداری ترخیص، صندوق، کارپردازی ، اموال و درآمد می باشد. کلیه بخش های این واحد مجهز و متصل یه شبکه کامپیوتری بوده و با سیستم یکپارچه مالی با سایر واحدها مرتبط و تمامی امور مالی توسط سیستم کامپیوتری راهبری می شود.
    حسابداری و ترخیص بیماران سرپائی و بستری واحدهای مختلف کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستان مختص از وظایف این واحد بوده و در تمام مراحل بستری و ادامه ترخیص اطلاعات مالی و هزینه های مربوط به خدمات انجام شده در سیستم منعکس می شود . در نهایت بیمار در موقع ترخیص این اطلاعات را طی صورتحساب کامپیوتری دریافت و وجه آن را به صندوق بیمارستان واریزمی نماید.

مدیر امور مالی :  عبدالمجید علیدادی                                                                                                        
                       تلفن :
2337
دفتر مدیر امور مالی در طبقه دوم ساختمان مالی و حسابداری، در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان واقع شده است.

 معاون حسابداری : فاطمه هوشنگی                                                     

                      تلفن: 2362-2435
واحد حسابداری در طبقه دوم ساختمان مالی و حسابداری ، در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان واقع شده است.

واحد درآمد و صندوق : پرویز جباری

                      تلفن: 2339 -2496
 این واحد در ضلع غربی ساختمان جدید بیمارستان جنب داروخانه مرکزی واقع شده است.

واحد ترخیص : حسن رجبی

                       تلفن: 2611-2612
این واحد در ضلع شرقی طبقه زیر زمین ساختمان جدید بیمارستان جنب اطاق عمل 3  واقع شده است.

کارپردازی : چنگیز دولتیاری

                         تلفن: 2391-2493
این واحد در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان و جنب جمعداری اموال واقع شده است.

 جمعدار اموال : پروانه عقبائی

                         تلفن :2375
این واحد درضلع شمالی حیاط قدیم بیمارستان و جنب امور قرار دادها واقع شده است.

 انبار : علی اکبری حقرو

                          تلفن انبار اموال وخواروبار : 2271-2295
این واحد در ضلع جنوبی زیرزمین ساختمان جدید بیمارستان در مجاورت واحد مدارک پزشکی واقع شده است.  

انتهای پیام