شناسه :
1392-11-03 12:21
2014-1-23 12:22:19

مسئول داروخانه :   دکترمحمد رضا فرخ آشتیانی

تلفن داروخانه مرکزی :      2268-2264

تلفن داروخانه اورژانس :    2220

داروخانه مرکزی در بال غربی طبقه همکف بیمارستان در مجاورت غرفه لنز و واحد درآمد واقع شده است.

داروخانه اورژانس دربال جنوبی طبقه همکف در مجاورت بینائی سنجی وروبروی درمانگاه اورژانس قرار دارد.  

در حال حاضر داروخانه بیمارستان با بیش از 400 قلم دارو و تجهیزات به صورت شبانه روزی به ارائه خدمت به بیماران مشغول می باشد . در کنار داروخانه مرکزی ، چندین سال است که داروخانه اورژانس نیز جهت خدمت به بیماران در بیمارستان فارابی بصورت شبانه روزی فعال می باشد. داروخانه بیمارستان فارابی در حال حاضر نیاز مجتمع های اتاق عمل ، بخشها ، درمانگاهها و همینطور تمام بیماران سرپائی را مرتفع می سازد.

 بیمه های طرف قرارداد:

تامین اجتماعی – خدمات درمانی – خویش فرما – روستائی -  نیروهای مسلح  - شهرداری  و بیمه بازنشستگی.

انتهای پیام