این بیمارستان دارای تجهیزات روز پیشرفته دنیا می باشد. فهرستی از این تجهیزات شامل موارد ذیل می باشد:

تجهیزات موجود در سگمان قدامی : توپوگراف ، پنتاکم ، اسپکولارمیکروسکوپی ، I Trace ، Orb Scan ، ORA   

تجهیزات موجود در سگمان خلفی : آنژیوگرافی ، OCT ،  ERG،  EOG ، VEP، Retcam

تجهیزات موجود در واحد استرابیسم : آمبلیوسکوپ ، دویومتر ، Hess Scan ، Chart View M ، Chart M& F

تجهیزات موجود در واحد گلوکوم : HRT  ، GDX ، UBM و... .

شماره مطلب : 413
به روز رسانی : پنجشنبه 12 ژوئیه 2018 - ساعت 10:04
ایجاد : چهارشنبه 1 نوامبر 2017 - ساعت 08:15 2018-7-12 10:04:21