شناسه :
1393-04-23 09:14
2017-11-1 08:15:49

تجهیزات بیمارستان فارابی

این بیمارستان دارای تجهیزات روز پیشرفته دنیا می باشد. فهرستی از این تجهیزات شامل موارد ذیل می باشد:

تجهیزات موجود در سگمان قدامی : توپوگراف ، پنتاکم ، اسپکولارمیکروسکوپی ، I Trace ، Orb Scan ، ORA    تجهیزات موجود در سگمان خلفی : آنژیوگرافی ، OCT ،  ERG،  EOG ، VEP، RED Cam

تجهیزات موجود در واحد استرابیسم : آمبلیوسکوپ ، دویومتر ، Hess Scan ، Chart View M ، Chart M& F

تجهیزات موجود در واحد گلوکوم : HRT  ، GDX ، UBM و... .

انتهای پیام