شناسه :
1393-04-23 09:17
2014-7-14 09:17:45

این مرکز پذیرای بیمارانی از :کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، عراق و افغانستان بوده است .

اما بیمارانی که توسط شرکت وابسته به وزارت بهداشت– درمان و آموزش پزشکی به این مرکز ارجاع شده اند حدود .......  نفر بیمار می باشد.

انتهای پیام