شناسه :
1392-11-03 12:44
2014-1-23 12:45:00

تمامی اعمال جراحی در این بیمارستان به صورت سرپائی می باشد جز در مواردی که پزشک معالج دستور بستری دهد. 

انتهای پیام