شناسه :
1392-11-03 12:42
2014-1-23 12:42:29

سرپرستار: یوسف کوسلی
برنامه درمانگاه     

تلفن داخلی درمانگاه :   2220-2222
شماره اتاق :     

  این درمانگاه در ضلع غربی طبقه همکف بیمارستان ودر مجاورت درمانگاه قرنیه واقع شده است. مراجعین این درمانگاه از طریق درمانگاههای عمومی بیمارستان ، متخصصین داخل و خارج از بیمارستان و یا از طریق بیمارستانهای سراسر کشور جهت اقدامات تشخیصی و درمانی فوق تخصصی به این درمانگاه ارجاع می گردند .مشکلات اربیت از قبیل پتوز ،اشک ریزش تومورها،شالازیون،اکتروپیون،انتروپیون ،شکستگی های اربیت و...از جمله مشکلات بیماران مراجعه کننده به این درمانگاه می باشد. بیماران به صورت سرپایی یا با عمل جراحی  درمان می شوند.ارائه مشاوره فوق تخصصی به سایر رشته ها از دیگر خدمات این درمانگاه می باشد.  
پزشکان درمانگاه:
 
دکتر بهرام اشراقی
 دکتر فرزاد پاکدل
 دکتر محمد طاهر رجبی
 دکتر ضیاء الدین طباطبائی محمدی
 دکتر ابوالفضل کسائی
دکتر منصوره جمشیدیان

سایر پیوست ها

انتهای پیام