فلوشیپ ها

1396">
سال ورود: 1396

قرنیه

جعفری،حبیب
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1396
زعفرانی، محمد مهدی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1396
1395">
سال ورود: 1395
بازوند، فاطمه
سال ورود: 1395
ریاضی، حمید
سال ورود: 1395
زمانی امیر، جواد
سال ورود: 1395
سید صفی، مونا
سال ورود: 1395
شریف زاده، مهدی
سال ورود: 1395
فرشیدنیا، حسن
سال ورود: 1395
قدیمی، هادی
سال ورود: 1395
نیکدل، مژگان
سال ورود: 1395
پریسا، عبدی
سال ورود: 1395
1394">
سال ورود: 1394

شبکیه

دکتر ابریشمی، مجتبی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1394
دکتر رجبی، محمدباقر
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1394
دکتر عبدی، فاطمه
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1394

گلوکوم

دکتر ایزدی، علی
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1394
دکتر ملازاده، امیرحسین
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1394

اربیت

دکتر رفیع زاده، محسن
دپارتمان: اربیت
سال ورود: 1394

قرنیه

دکتر روزبهانی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1394
دکتر میرزائی، فرین
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1394

استرابیسم

دکتر صدرخانلو، سمیرا
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1394
دکتر منوچهری، وحیده
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1394
1393">
سال ورود: 1393

گلوکوم

دکتر آذری پور، ابراهیم
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1393
دکتر قوجازاده، لیلا
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1393

شبکیه

دکتر خجسته جعفری، حسن
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1393
دکتر دانتسیم، سینا
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1393
دکتر راجی، اصغر
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1393
دکتر نیوشا، محمدرضا
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1393

قرنیه

دکتر خداپرست، مهدی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1393
دکتر لطیفی، گلشن
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1393
دکتر هاشمیان، حسام
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1393
دکتر گروسی، بهرام
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1393
دکتر یعقوبی، زکیه
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1393
دکتر زندیان، مهدی
سال ورود: 1393
دکتر مقدسی، علیرضا
سال ورود: 1393

استرابیسم

دکتر شمالی، ستاره
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1393