فلوشیپ ها

سال ورود: 1395
.:
نام خانوادگی، نام سال ورود تصویر
بازوند، فاطمه 1395
ریاضی، حمید 1395
زمانی امیر، جواد 1395
سید صفی، مونا 1395
شریف زاده، مهدی 1395
فرشیدنیا، حسن 1395
قدیمی، هادی 1395
نیکدل، مژگان 1395
پریسا، عبدی 1395
سال ورود: 1394
.: شبکیه
نام خانوادگی، نام سال ورود تصویر
دکتر ابریشمی، مجتبی 1394
دکتر رجبی، محمدباقر 1394
دکتر عبدی، فاطمه 1394
.: گلوکوم
نام خانوادگی، نام سال ورود تصویر
دکتر ایزدی، علی 1394
دکتر ملازاده، امیرحسین 1394
.: اربیت
نام خانوادگی، نام سال ورود تصویر
دکتر رفیع زاده، محسن 1394
.: قرنیه
نام خانوادگی، نام سال ورود تصویر
دکتر روزبهانی 1394
دکتر میرزائی، فرین 1394
.: استرابیسم
نام خانوادگی، نام سال ورود تصویر
دکتر صدرخانلو، سمیرا 1394
دکتر منوچهری، وحیده 1394
سال ورود: 1393
.: گلوکوم
نام خانوادگی، نام سال ورود تصویر
دکتر آذری پور، ابراهیم 1393
دکتر قوجازاده، لیلا 1393
.: شبکیه
نام خانوادگی، نام سال ورود تصویر
دکتر خجسته جعفری، حسن 1393
دکتر دانتسیم، سینا 1393
دکتر راجی، اصغر 1393
دکتر نیوشا، محمدرضا 1393
.: قرنیه
نام خانوادگی، نام سال ورود تصویر
دکتر خداپرست، مهدی 1393
دکتر لطیفی، گلشن 1393
دکتر هاشمیان، حسام 1393
دکتر گروسی، بهرام 1393
دکتر یعقوبی، زکیه 1393
.:
نام خانوادگی، نام سال ورود تصویر
دکتر زندیان، مهدی 1393
دکتر مقدسی، علیرضا 1393
.: استرابیسم
نام خانوادگی، نام سال ورود تصویر
دکتر شمالی، ستاره 1393