فلوشیپ ها

1398">
سال ورود: 1398

قرنیه

دکتر صادق غفاریان
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1398
دکتر مهرناز عتیقه چیان
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1398
دکتر حامد ترابی فرد
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1398
دکتر محمدرضا آقامیرسلیم
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1398

استرابیسم

دکتر ریحانه عاقریان
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1398

گلوکوم

دکتر سمیرا سلیم پور
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1398
دکتر علی عظیمی
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1398
دکتر مینو محمدی
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1398
دکتر مهرنوش قاسمی
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1398

شبکیه

دکتر بهمن اینانلو
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1398
دکتر سید امین نبوی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1398
دکتر حیدر عباس
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1398
دکتر علی مکاتب
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1398
دکتر کاوه فداکار
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1398

اربیت

دکتر محمد محسن کشمیر شکن
دپارتمان: اربیت
سال ورود: 1398
دکتر منصور شهریاری
دپارتمان: اربیت
سال ورود: 1398
1397">
سال ورود: 1397

قرنیه

دکتر امیررضا فارسیانی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1397
دکتر عادله فائق
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1397
دکتر هانیه احمدی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1397
دکتر کاکائی، سجاد
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1397

شبکیه

دکتر فائز یحیی النصیری
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1397
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1397
دکتر علیرضا محمودی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1397
دکتر افسانه آذر کیش
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1397
دکتر علی ترکاشوند
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1397

گلوکوم

دکتر سیدمهدی طباطبائی
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1397

اربیت

دکتر سیده زهرا پورسید لزرجانی
دپارتمان: اربیت
سال ورود: 1397
دکتر محمدمهدی پرندین
دپارتمان: اربیت
سال ورود: 1397

استرابیسم

دکتر مطهره صادقی
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1397
دکتر امیررضا ویسی
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1397
1396">
سال ورود: 1396

اربیت

دکتر کامبیز عاملی زمانی
دپارتمان: اربیت
سال ورود: 1396

شبکیه

دکتر الیاس خلیلی پور
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1396
دکتر مصطفی مافی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1396
دکتر مینا اوجانی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1396
دکتر نرگس حسن پور
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1396

قرنیه

دکتر آرش عالی وند
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1396
دکتر احد شهبازی آذر گاوگانی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1396
دکتر سعید رضایی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1396
دکتررامون کاتوزپور
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1396

گلوکوم

دکتر علیرضا سلیمانی
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1396
دکتر محسن عادل پور
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1396
1395">
سال ورود: 1395

قرنیه

دکتر حبیب جعفری
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1395
دکتر محمد مهدی زعفرانی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1395
دکتر حسن فرشیدنیا
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1395
دکتر پریسا عبدی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1395

شبکیه

دکتر خسرو سنیار تتو
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1395
دکتر جواد زمانی امیر
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1395
دکتر حمید ریاضی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1395
دکتر فاطمه بازوند
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1395
دکتر مهدی مظلومی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1395
دکتر علی شکر
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1395

اربیت

دکتر هادی قدیمی
دپارتمان: اربیت
سال ورود: 1395

استرابیسم

دکتر مژگان نیکدل
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1395

گلوکوم

دکتر مهدی شریف زاده
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1395
دکتر مونا سید صفی
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1395
دکتر سید مهدی مرتضوی
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1395
1394">
سال ورود: 1394

اربیت

دکتر رفیع زاده، محسن
دپارتمان: اربیت
سال ورود: 1394

استرابیسم

دکتر صدرخانلو، سمیرا
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1394
دکتر وحیده منوچهری
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1394

شبکیه

دکتر فاطمه عبدی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1394
دکتر مجتبی ابریشمی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1394
دکتر محمد باقر رجبی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1394
دکتر بهرام بحرانی سفیدان
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1394

قرنیه

دکتر فرین میرزایی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1394
دکتر محمد محمدی روزبهانی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1394
دکتر مهسا خاکباز
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1394

گلوکوم

دکتر امیر حسین ملازاده
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1394
دکتر علی ایزدی
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1394
1393">
سال ورود: 1393
دکتر علیرضا مقدسی
سال ورود: 1393
دکتر مهدی زندیان
سال ورود: 1393

استرابیسم

دکتر ستاره شمالی
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1393

شبکیه

دکتر خجسته جعفری، حسن
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1393
دکتر علی اصغر احمد راجی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1393
دکتر محمدرضا نیوشا
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1393

قرنیه

دکتر بهرام گروسی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1393
دکتر خداپرست، مهدی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1393
دکتر زکیه یعقوبی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1393
دکتر لطیفی، گلشن
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1393
دکتر هاشمیان، حسام
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1393

گلوکوم

دکتر ابراهیم آذری پور
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1393
دکتر لیلا قوجازاده
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1393
1392">
سال ورود: 1392

قرنیه

دکتر مهدی علیزاده
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1392
دکتر حسن کوهیان محمد آبادی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1392
دکتر ساناز روشندل
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1392

شبکیه

دکتر سید محسن مدرسی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1392
دکتر وحید عبدالرحیمی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1392
دکتر سینا دانتیسم
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1392

گلوکوم

دکتر زکیه واحدیان
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1392
1391">
سال ورود: 1391

قرنیه

دکتر محسن گوهری
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1391
دکتر فاطمه قاضی نوری
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1391

شبکیه

دکتر پژواک آزادی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1391
دکتر محمد مهدی احمدزاده خرازی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1391
1387">
سال ورود: 1387

قرنیه

دکتر علیرضا یزدانی ابیانه
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1387
دکتر فرشاد استادیان
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1387
دکتر حاج محمد جلیلی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1387
دکتر شهرام بامداد
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1387

استرابیسم

دکتر لیلا حسینی الهاشمی
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1387

شبکیه

دکتر نازنین ابراهیمی ادیب
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1387

گلوکوم

دکتر محمدرضا پنج تن پناه
دپارتمان: گلوکوم
سال ورود: 1387
1386">
سال ورود: 1386

استرابیسم

دکتر جهانگیر رضوانی
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1386
دکتر مسعود اقصائی فرد
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1386
دکتر مسعود اقصائی فرد
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1386

شبکیه

دکتر علیرضا مجیدی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1386
دکتر حمیدرضا سعدآبادی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1386

قرنیه

دکتر نیما میرزائی راد
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1386
دکتر فرید دانشگر
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1386
1385">
سال ورود: 1385
دکتر شهاب حیدریان
سال ورود: 1385

شبکیه

دکتر شهرام مدنی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1385

قرنیه

دکتر حسین اصغری
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1385
دکتر مهتاب جمالی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1385
دکتر کاظم امان زاده
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1385
1384">
سال ورود: 1384

قرنیه

دکترسید فرزاد محمدی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1384
دکتر مهرداد شمشیری
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1384
دکتر اعظم علیمردانی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1384
دکتر الحان دادگستر
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1384
دکتر محمدرضا خلیلی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1384

استرابیسم

دکتر محمدرضا اکبری باغبانی
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1384
دکتر لیلا کاظمی
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1384

شبکیه

دکتر امیر حسین محمودی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1384
دکتر بیژن پورمستدام
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1384
دکتر رامک روحی پور
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1384
دکتر نیلوفر پیری
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1384
1383">
سال ورود: 1383

شبکیه

دکتر غلامرضا کشاورز
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1383
دکتر حبیب دژآگاه
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1383
دکتر مهدی بهنیا
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1383

قرنیه

دکتر عزت اله پورعبداله
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1383
دکتر محمدرضاسالاری
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1383
دکتر بابک دهسروی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1383
دکتر سعید شاه حسینی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1383

استرابیسم

دکتر الهام فروزانفر
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1383
1382">
سال ورود: 1382

شبکیه

دکتر یوسف علیزاده
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1382
دکتر مرضیه مرادی مقدم
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1382
دکترابوالقاسم واحدی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1382
دکتر فریبا قاسمی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1382
دکتر ندا خدامی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1382

قرنیه

دکتر افشین لطفی صدیق
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1382
دکتر زیبا صفری
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1382
دکتر حمیدرضا نیک بین
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1382
دکتر حیدر سیاتیری
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1382
دکتر سید محمد میرآفتاب
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1382
دکتر محمدمهدی علائی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1382
دکتر رعنا دائی سرخابی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1382

استرابیسم

دکترسپیده توکلی زاده
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1382
1381">
سال ورود: 1381

استرابیسم

دکتر دیما عندلیب
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1381
دکتر زهره هژیری
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1381

شبکیه

دکتر سیداحمد رسولی نژاد
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1381
دکتر فدرا حاجی زاده
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1381

قرنیه

دکتر فرشید پرکار
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1381
1380">
سال ورود: 1380

قرنیه

دکتر ساسان نیکنام
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1380
دکتر محمدامین سیدیان
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1380
دکتر پورنصر خاکباز
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1380

استرابیسم

دکتر عصمت کرباسی راوری
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1380
دکتر منیژه کمالی علمدار
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1380
دکتر رضا امیری
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1380
دکتر میر مسعود سعیدی حسینی
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1380

شبکیه

دکتر منیژه کمالی علمدار
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1380
دکتر مسعودرضا معنویت
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1380
دکتر محمد ابراهیمی میمندی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1380
1379">
سال ورود: 1379

شبکیه

دکتر سید داود وکیلی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1379
دکتر حمید قاضی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1379
دکتر زهرا مینقی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1379
دکتر مهرداد مهرآزما
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1379

قرنیه

دکتر زهره ایرانی
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1379
دکتر محمدرسول هاشمیان
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1379
1378">
سال ورود: 1378

شبکیه

دکتر علی آقا علیشیری
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1378

قرنیه

دکتر بهروز منجی آزاد
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1378
دکتر علیرضا نادری
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1378

استرابیسم

دکتر گیتا غیاثی
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1378
دکتر جلیل امیدیان
دپارتمان: استرابیسم
سال ورود: 1378
1377">
سال ورود: 1377

شبکیه

دکتر احمد احمدزاده امیری
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1377
دکتر علی کثیری
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1377
دکتر احمد میرشاهی
دپارتمان: شبکیه
سال ورود: 1377

قرنیه

دکتر احمد عبدوس
دپارتمان: قرنیه
سال ورود: 1377