شناسه :
1392-11-03 12:19
2014-1-23 12:19:53

رئیس بخش: دکترفهیمه اسدی آملی (دانشیار پاتولوژی)       
سوپروایزر : حمزه مسلمی (کارشناس ارشد هماتولوژی)
تلفن داخلی رئیس بخش :2277
تلفن داخلی سوپروایزر :2276
پذیرش آزمایشگاه :2334
آسیب شناسی :2273-2388
میکروب شناسی :2274
هماتولوژی و بیولوژی :2275
پاتولوژی:2273-2292

       واحد آزمايشگاه و آسيب شناسی در ضلع شمالی طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.این بخش با فراهم آوردن مجموعه ای از تجهیزات مدرن وپیشرفته روز دنیا و بکارگیری کارکنان مجرب ومتخصص ،توانسته است خدمات مطلوب آزمایشگاهی را  با كيفيت بالا به كليه بيماران بستری و مراجعين سرپائی به صورت شبانه روزی ارائه می نمايد. خدمات ارائه شده در دوحوزه آناتومیکال وکلینیکال پاتولوژی ومیباشد.

انتهای پیام